Polityka prywatności wraz z zasadami wykorzystywania plików cookies.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej w skrócie „RODO”.

Polityka prywatności – cel jej istnienia

Polityka prywatności ma na celu uregulowanie kwestii przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Administratora.

Administrator – kim jest?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Doner King Andrzej Burczyk
ul. Kościelna 30
83-210 Zblewo
NIP: 592-135-50-48

 

Po co zbieramy Państwa dane? Cele i podstawy prawne

W zależności od kontekstu pozyskania Państwa danych, mogą one być przetwarzane w celach:

 1. Realizacji umowy – w tym kontaktowania się w sprawach związanych z jej poprawnym wykonaniem na podstawie zawartej umowy – art. 6, ust. 1 lit. B RODO – przez okres na jaki została zawarta umowa;
 2. Realizacji obowiązków podatkowych – wynikających z obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej oraz innych przepisów podatkowych (podatek dochodowy) – art. 6, ust.1, lit. C RODO – przez okres 5 lat, liczonego od końca roku podatkowego w którym obowiązek powstał;
 3. Realizacji obowiązków rachunkowych – wynikających z obowiązujących przepisów o rachunkowości – art. 6, ust. 1, lit. C – przez okres 5 lat, liczonego od końca roku podatkowego w którym obowiązek powstał;
 4. Realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy – prowadząc proces windykacji – art. 6, ust.1, lit. C – do czasu spłaty zobowiązań, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty wymagalności zadłużenia na ścieżce polubownej lub 6 lat dla danych związanych z dochodzeniem roszczeń stwierdzonych wyrokiem sądu;
 5. Realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy w celu ustalenia, obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń na podstawie Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów – art. 6, ust. 1, lit. F RODO – 3 lata w zakresie roszczeń z działalności gospodarczej;
 6. Realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorcy – prowadząc proces obsługi reklamacji– art. 6, ust. 1, lit. F RODO – przez okres 2 lat liczonego od momentu rozpatrzenia reklamacji;
 7. W celu obsługi korespondencji w tym możliwości kontaktowania się z Państwem – jako prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy– art. 6, ust. 1, lit. F RODO – dane będą przetwarzane minimum przez okres prowadzonej korespondencji, maksymalnie do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu;
 8. Zapewniania ochrony osób i mienia w lokalach gastronomicznych, co stanowi prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy – art., 6, ust. 1 lit. F RODO – przez okres nie dłuższy niż 3. miesiące.
 
Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

W zależności od celu pozyskania Państwa danych, mogą zostać one przekazane:

 1. Do organów administracji skarbowej, organów administracji publicznej oraz innych organów państwowych, gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa;
 2. Operatorom pocztowym, przewoźnikom oraz firmom kurierskim;
 3. Na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, dane mogą być przekazane do podmiotów trzecich dostarczających usługi takie jak: wsparcie informatyczne czy usługi hostingowe; serwis systemu monitoringu wizyjnego.
 4. Państwa dane mogą zostać przekazane również do kancelarii prawnych oraz podatkowych.
 
Jakie prawa przysługują Państwu z związku z przekazaniem swoich danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają Państwo prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) – mogą Państwo wystąpić do Administratora danych osobowych z pytaniem czy Państwa dane są przez niego przetwarzane.
 2. Otrzymania kopii swoich danych osobowych (art. 15, ust. 3 RODO) – mogą Państwo wystąpić do Administratora danych osobowych z wnioskiem o wydanie kopii przetwarzanych przez niego Państwa danych osobowych;
 3. Sprostowania swoich danych (art. 16 RODO) – mają Państwo prawo wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem skorygowania nieprawidłowości w zakresie przetwarzanych przez niego Państwa danych osobowych;
 4. Usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) – mogą Państwo wystąpić do Administratora z żądaniem usunięcia Państwa danych osobowych, o ile Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, bądź dane już nie są niezbędne do celów przetwarzania;
 5. Ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku gdy:
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 6. Przeniesienia danych (art. 20 RODO) – mają Państwo prawo wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem udostepnienia Państwa kopii danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do maszynowego odczytu oraz żądania przesłania innemu Administratorowi tychże danych, o ile dane te przetwarzane są na podstawie zgody osoby l, której dane dotyczą lub na podstawie umowy oraz jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany;
 7. Zgłoszenia sprzeciwu (art. 21 RODO) – mają Państwo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególna sytuacją, w tym profilowania. Na tej podstawie Administrator dokonuje analizy istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania. Następnie dokonuje porównania z argumentacją wnioskodawcy i formułuje odpowiedź. Jeśli z analizy wyniknie, iż interesy osoby, której dane dotyczą będą ważniejsze od interesów administratora, ten będzie zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych osobowych w tych celach.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych, wykorzystując poniższe dane oraz poinformować go o rodzaju i zakresie żądania.

Jak mogą się Państwo skontaktować z Administratorem danych osobowych?

W celu skontaktowania się z Administratorem zachęcamy do skorzystania z poczty elektronicznej e-mail biuro@doner-king.pl

lub poczty tradycyjnej:

Doner King Andrzej Burczyk
ul. Kościelna 30
83-210 Zblewo

 
Jak mogą Państwo wnieść skargę do urzędu nadzorczego?

Skargę do urzędu nadzorczego mogą Państwo wnieść kontaktując się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 
Co to są logi serwera i co one zawierają?

Korzystanie z naszej strony internetowej www.doner-king.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera na którym zlokalizowana jest nasza strona. Każde zapytanie odnotowywane jest w logach serwera. Logi zawierają m.in. adres IP osoby wchodzącej na stronę, datę oraz czas serwera, a także informację o używanej przez Państwa przeglądarce oraz systemie operacyjnym. Dane zapisane nie są przez nas wykorzystywane w celu Państwa identyfikacji czy profilowania.

 
Automatyzacja przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 
Co są pliki cookies i do czego służą?

Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane przez przeglądarkę internetową. Dzięki plikom cookie strony wiedzą, że jesteś zalogowany, pamiętają Państwa ustawienia i udostępniają Państwu treści dotyczące danego miejsca.
Strona www.doner-king.pl wykorzystuje pliki cookies jedynie w celu monitorowania ruchu na niej oraz umożliwienia integracji z portalami społecznościowymi. Na stronie internetowej znajdują się odnośniki do lokalizacji naszych oddziałów i siedziby firmy na portalu Google Maps. W przypadku kliknięcia na mapę Google, a następnie po przejściu na w/w stronę zaczną Państwo podlegać regulacjom stosowanym przez Google Ireland Limited.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub usunąć pliki cookies dokonując odpowiednich modyfikacji w ustawieniach przeglądarki. Szczegóły znajdą Państwo na stronach producentów oprogramowania. Poniżej zamieszczamy linki do informacji dla najpopularniejszych przeglądarek:


 

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy – ogłoszenie o pracę w serwisach www

 

Administratorem danych osobowych kandydatów jest Döner King Andrzej Burczyk z siedzibą przy ul. Kościelnej 30 w Zblewie (83-210) (zwana dalej: Administratorem).

 

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celach:

  • prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na podstawie:
   • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż te, których obowiązek przekazania wynika z treści art. 221 § 1 Kodeksu pracy
   • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. istnienia obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany Administrator mając na uwadze treść art. 221 § 1 Kodeksu pracy
   • art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w zakresie treści listu motywacyjnego, danych zebranych od Pani/Pana podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów sprawdzających Pani/Pana wiedzę i deklarowane umiejętności.

Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje a w uzasadnionych przypadkach jeszcze przez 2 lata w celach obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 • umieszczenia aplikacji kandydata w bazie kandydatów do pracy, w celu jej wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych na podstawie. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe zostają zamieszczone w bazie kandydatów na 2 lata liczone od momentu uzyskania zgody na ich przetwarzanie, a po tym terminie usuwane, chyba że kandydat wcześniej odwoła zgodę, co będzie skutkowało bezzwłocznym usunięciem jego danych z bazy. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez jej zaznaczenie przed wysłaniem aplikacji lub zamieszczenie treści zgody na dokumentach aplikacyjnych.
 

Dostęp do danych osobowych kandydata uzyskują upoważnieni pracownicy administratora danych, dostawcy oprogramowania i dostawcy usług informatycznych, którzy działają w imieniu i na rzecz administratora. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Kandydat może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. Odwołanie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z poniższych sposobów: wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Administratora lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany powyżej.

 

Dodatkowo, kandydatowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie odbywa się w sposób niezgodny z prawem. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22[1] Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, podanie danych w szerszym zakresie ma charakter dobrowolny i odbywa się za zgodą kandydata.

 

Jak mogą się Państwo skontaktować z Administratorem danych osobowych?

W celu skontaktowania się z Administratorem zachęcamy do skorzystania z poczty elektronicznej e-mail biuro@doner-king.pl

lub poczty tradycyjnej:

Doner King Andrzej Burczyk
ul. Kościelna 30
83-210 Zblewo